Istraživanje – Samovrednovanje rada i suradnja na projektu Matematika+ (1.dio)

Robert Gortan, prof. matematike i fizike, prof. savjetnik

Vesna Vujasin Ilić, prof. matematike i informatike, prof. savjetnik

Nada Ćakić, prof. fizike, prof. mentor

Samovrednovanje rada i suradnja na projektu

Projekti Matematika +

Tijekom 2019./2020. i 2020./2021 realizirana su tri projekta malih znanstveno – istraživačkih radova učenika koji su predstavljeni na smotri radova Matematika+ 2021.

Nazivi radova su Prometnice Poreča, Zarečki Krov i Kad sunce zajde na Badavcu.

Predmet i cilj istraživanja

Predmet ovog istraživanja je analiza samovrednovanja rada učenika i suradnja na projektima provedenog s učenicima Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile 2019.-2021. školske godine. Cilj istraživanja je evaluacija samoprocjene učenika o radu na projektu i radu u timu.

Provedba ankete

Anketa Samovrednovanje rada i suradnja na projektu provedena je 1.6.2021. – 5.6.2021. nakon završetka projekta koji se sastojao od istraživanja učenika, izrade projektnog zadatka i online prezentacije rada projekata Matematika + na Festivalu matematike 6.5. 2021. na uzorku od 18 učenika koji su radili na projektu.

Anketa se sastojala od ukupno 15 pitanja od kojih je 7 pitanja bilo pitanja višestrukog odgovora (u dva pitanja mogućnost više odgovora) te 8 pitanja otvorenog tipa.

Ispitanici su ispunjavali upitnik odgovaranjem na pitanja u obrascu Microsoft Formsa Office 365 pojedinačno po timovima.

U analizu i zaključak uključeni su svi prikupljeni podaci, a analiza je provedena na skupnim rezultatima svih timova.

Prilog istraživanju – rad na projektu

Istraživanje postavljeno 12.lipnja 2021.