Program privatnosti

Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja u srednjoj školi sukladno Rješenju Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i prema osnivačkom aktu Osnivača Škole.

Statutom Škole određeno je da Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja kao javna služba, na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa te školskog kurikuluma, sukladno zakonima i pripadajućim pravilnicima.

Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove

 • upise u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
 • organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
 • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,
 • izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
 • organizaciju predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
 • izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
 • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički upisnik ustanova.

Zaštita podataka

Škola prikuplja i obrađuje osobne podatke na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i svim Smjernicama Radne skupine, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 od 3. svibnja 2018. godine a sve u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.)

Pri tome:

 1. Škola, poštujući ranije navedene zakonske okvire, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka čime u pravilu djeluje kao voditelj obrade.
 2. Kada se obrada provodi u ime Škole, koristi se jedino izvršitelj obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.
 3. Prilikom prikupljanja osobnih podataka koje Škola obrađuje u ime voditelja obrade, Škola djeluje kao izvršitelj obrade poštujući ugovor ili neki drugi pravni akt koji navodi predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu osobnih podataka i kategoriju ispitanika te obveze i prava voditelja obrade.

Kategorije osobnih podataka učenika koje škola obrađuje

Popis kategorija osobnih podataka

Ovaj popis nije potpun, postojeće kategorije osobnih podataka učenika koje škola obrađuje dostupne su u tajništvu škole na zahtjev ili na web stranicama škole u odjeljku “Privatnost”.

 1. osobni i kontaktni podaci (poput imena, foto audio ili video snimke, jedinstvene oznake učenika, podaci za kontakt i adresa)
 2. osobne karakteristike (poput etničke pripadnosti, jezika, prava na besplatnu školsku prehranu, prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza)
 3. sigurnosne informacije (poput sudskih odredbi i profesionalnih zaduženja)
 4. posebne obrazovne potrebe (uključujući same potrebe i njihovu kategorizaciju)
 5. medicinsko administrativni podaci (poput podataka o liječenju, zdravlju djeteta, ortodontski podaci, alergije, zahtjevi za lijekovima i dijetalnoj prehrani, podaci o oslobađanju u potpunosti ili dijela nastave TZK na osnovi medicinske dokumentacije)
 6. prisustvovanje (poput evidencije prisustva nastavi, broju izostanaka, razlozima izostanka i pohađanju prijašnjih ili paralelnih škola)
 7. putovanja i aktivnosti u skladu s nastavnim kurikulumom za školsku godinu (poput izvanučioničke nastave, posjeta kazalištu, maturalnog putovanja)
 8. procjena i postignuti uspjeh (poput mišljenja stručnog osoblja, rezultata na ispitima)
 9. podaci o ponašanju i vladanju (poput pedagoških mjera)

Zašto prikupljamo i koristimo osobne podatke učenika

Popis svrha obrade

Ovaj popis nije potpun, postojeće svrhe u koje škola obrađuje osobne podatke učenika dostupne su u tajništvu škole na zahtjev ili na web stranicama škole u odjeljku “Privatnost”.

Osobne podatke učenika prikupljamo i koristimo u slijedeće svrhe
 1. kako bi omogućili obrazovanje učenika
 2. kako bi ispunili prihvaćeni Kurikulum i Godišnji plan i program rada škole
 3. kako bi pratili i izvještavali o postignutim rezultatima učenika
 4. kako bi osigurali skrb i pružili prikladan odgoj
 5. kako bi procijenili kvalitetu našeg rada
 6. kako bi osigurali zaštitu i sigurnost djece (alergije na hranu ili kontakt podaci u hitnim slučajevima)
 7. kako bi mogli odgovoriti na zahtjeve koje pred nas stavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Talijanska Unija Rijeka i Narodno Sveučilište u Trstu

Pravna osnova po kojoj prikupljamo i obrađujemo osobne podatke učenika

Sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka, pravne osnove na kojima se zasniva zakonitost obrade osobnih podataka učenika su slijedeće:

 1. za svrhe (a), (b), (c), (d) i (e) sukladno pravnoj osnovi u “javnom interesu” (Članak 6.1.e): prikupljanje i obrada osobnih podataka učenika nužna je kako bi škola ispunila svoju javnu zadaću kao obrazovna i odgojna javna ustanova prema Statutu škole provođenjem prihvaćenog Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada škole.
 2. za svrhu (f) sukladno pravnoj osnovi “zaštite ključnih interesa” (Članak 6.1.d): kako bi osigurala sigurnost djece (alergija na hranu ili zdravstveno stanje)
 • za svrhu (g) sukladno pravnoj osnovi “pravnih obveza” škole (Članak 6.1.c): kako bi prikupila, obradila i dostavila podatke sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 68/2018 i ostalim zakonskim i pod zakonskim aktima
 1. dodatno, što se tiče prikupljanja i obrade posebnih kategorija osobnih podataka: uvjeti a, b, c i d iz Članka 9. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prikupljanje osobnih podataka učenika

Osobne podatke učenika inicijalno prikupljamo putem Upisnice, Potvrde liječnika prilikom upisa, te prijenosom preko e-Matice, početkom školske godine. Dodatno, ukoliko učenik dolazi iz druge škole, moguće je da podatke dobijemo od te škole elektroničkim putem na zaštićeni način.

Tijekom realizacije pojedinih projekata, programa ili aktivnosti koje su prihvaćene u Kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole, ovlaštene osobe poput razrednika, predmetnih nastavnika, stručnih suradnika ili drugih od škole odobrenih i provjerenih osoba, prikupljaju osobne podatke učenika. Oblici osobnih podataka koji se pri tom prikupljaju mogu uključivati pisane, likovne, muzičke ili neke druge radove učenika, rezultate natjecanja, audio, foto i video snimke.

Podaci o učenicima neophodni su za provođenje aktivnosti koje provodi škola. Dok je većina osobnih podataka učenika koje prikupljamo u pojedine svrhe obavezna kako je to obrazloženo u pravnoj osnovi, neki od njih traženi su na dobrovoljnoj osnovi. Kako bi se uskladili s Općom uredbom o zaštiti podataka, prilikom prikupljanja osobnih podataka obavijestit ćemo vas je li to obavezno ili imate mogućnost izbora.

Pohrana osobnih podataka učenika

Osobne podatke učenika pohranjujemo na siguran način u vremenskom periodu određenom politikom čuvanja podataka pri tome primjenjujući odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere. Više informacija o vremenu pohrane pojedinih podataka te tehničkim i organizacijskim mjerama čuvanja dostupno je na web stranicama Škole u odjeljku “Privatnost”.

Kome Škola prenosi osobne podatke učenika

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Osnivaču (Istarskoj Županiji)
 • Ugovornim javnim prijevoznicima učenika (poput Autotransa d.d.)
 • Organizatorima domaćinima natjecanja učenika
 • Drugu školu u koju učenik prelazi

Zašto prenosimo osobne podatke učenika

 • u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju učenika u osnovnoj i srednjoj školi te podzakonskih akata proizašlih iz Zakona
 • temeljem godišnje Odluke Vlade Republike Hrvatske za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika

Upiti o privatnosti

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka Škola osigurava roditeljima i učenicima uz ostala prava i pravo na pristup osobnim podacima koje o njima prikuplja i obrađuje. Zahtjev za pristup vašim osobnim podacima ili zapisima o vašem djetetu možete podnijeti u tajništvu škole ili prema Službeniku za zaštitu podataka William Bello na elektroničku adresu [email protected]. Putem web stranice škole moguće je također popuniti zahtjev za ostvarenje prava kako je to navedeno u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

 Dostupna su vam također i slijedeća prava

 • prigovoriti na obradu osobnih podataka koji mogu ili već jesu uzrokovali štetu ili neugodu
 • spriječiti obradu u svrhu direktnog marketinga
 • prigovoriti na odluke donijete automatskim načinom (profiliranje)
 • u određenim okolnostima ispravak, blokiranje ili brisanje odn. uništavanje netočnih podataka
 • tražiti obeštećenje ili preko AZOPa ili na sudu.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica o načinu kako prikupljamo ili koristimo vaše osobne podatke, trebate odmah postaviti upit nama ili direktno prema AZOPu na poštansku adresu AZOP, Martićeva ulica 14 HR 10 000 Zagreb, ili elektroničku adresu [email protected].

Kontakt

Želite li razgovarati o bilo čemu u svezi ove Napomene o zaštiti podataka molimo vas obratite se na adresu Škole, službeniku za zaštitu podataka, [email protected], [email protected]

1901 DPO plakat
DPO plakat 2018-11
DPO plakat 2019-03
DPO plakat prosinac
DPO plakat za listopad 2018
DPO plakati 2019 02