Opća gimnazija

Program opće gimnazije ravnomjerno uravnotežuje jezične, matematičke i prirodoslovne sadržaje.
Polaganjem državne mature učenici gimnazije završavaju srednje obrazovanje. Ispite državne mature čine ispiti obveznog dijela i ispiti izbornoga dijela. Ispite obveznoga dijela čine ispiti iz hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika. Državna matura omogućuje nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

U školskoj 2019./2020. u sve škole uvodi se kurikularna reforma. Novi kurikulumi predmeta i međupredmetnih tema uvedeni su u prve druge i treće razrede gimnazija, a od 2021./2022.  uvode se i u četvrte razrede gimnazija.

Predmeti važni za upis u program opće gimnazija su Biologija, Povijest i Geografija.

Učenici opće gimnazije od prvog do četvrtog razreda obrazuju se prema sljedećem nastavnom planu:
Opća_gimnazija (320104)