MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Program privatnosti

7. lipanj 2018. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: Josip Šiklić, broj čitanja: 857

NAPOMENA O ZAŠTITI PODATAKA

(kako koristimo podatke o učenicima)

Uvod

Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja u srednjoj školi sukladno Rješenju Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i prema osnivačkom aktu Osnivača Škole.

Statutom Škole određeno je da Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja kao javna služba, na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa te školskog kurikuluma, sukladno zakonima i pripadajućim pravilnicima.

Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:

 • upise u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
 • organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
 • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,
 • izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
 • organizaciju predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
 • izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
 • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički upisnik ustanova.

Zaštita podataka

Škola prikuplja i obrađuje osobne podatke na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i svim Smjernicama Radne skupine, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 od 3. svibnja 2018. godine a sve u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.)

Pri tome:

 1. Škola, poštujući ranije navedene zakonske okvire, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka čime u pravilu djeluje kao voditelj obrade.
 2. Kada se obrada provodi u ime Škole, koristi se jedino izvršitelj obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.
 3. Prilikom prikupljanja osobnih podataka koje Škola obrađuje u ime voditelja obrade, Škola djeluje kao izvršitelj obrade poštujući ugovor ili neki drugi pravni akt koji navodi predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu osobnih podataka i kategoriju ispitanika te obveze i prava voditelja obrade.

Kategorije osobnih podataka učenika koje škola obrađuje

Popis kategorija osobnih podataka

Ovaj popis nije potpun, postojeće kategorije osobnih podataka učenika koje škola obrađuje dostupne su u tajništvu škole na zahtjev ili na web stranicama škole u odjeljku “Privatnost”.

 1. osobni i kontaktni podaci (poput imena, foto audio ili video snimke, jedinstvene oznake učenika, podaci za kontakt i adresa)
 2. osobne karakteristike (poput etničke pripadnosti, jezika, prava na besplatnu školsku prehranu, prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza)
 3. sigurnosne informacije (poput sudskih odredbi i profesionalnih zaduženja)
 4. posebne obrazovne potrebe (uključujući same potrebe i njihovu kategorizaciju)
 5. medicinsko administrativni podaci (poput podataka o liječenju, zdravlju djeteta, ortodontski podaci, alergije, zahtjevi za lijekovima i dijetalnoj prehrani, podaci o oslobađanju u potpunosti ili dijela nastave TZK na osnovi medicinske dokumentacije)
 6. prisustvovanje (poput evidencije prisustva nastavi, broju izostanaka, razlozima izostanka i pohađanju prijašnjih ili paralelnih škola)
 7. putovanja i aktivnosti u skladu s nastavnim kurikulumom za školsku godinu (poput izvanučioničke nastave, posjeta kazalištu, maturalnog putovanja)
 8. procjena i postignuti uspjeh (poput mišljenja stručnog osoblja, rezultata na ispitima)
 9. podaci o ponašanju i vladanju (poput pedagoških mjera)

Zašto prikupljamo i koristimo osobne podatke učenika

Popis svrha obrade

Ovaj popis nije potpun, postojeće svrhe u koje škola obrađuje osobne podatke učenika dostupne su u tajništvu škole na zahtjev ili na web stranicama škole u odjeljku “Privatnost”.

Osobne podatke učenika prikupljamo i koristimo u slijedeće svrhe:

 1. kako bi omogućili obrazovanje učenika
 2. kako bi ispunili prihvaćeni Kurikulum i Godišnji plan i program rada škole
 3. kako bi pratili i izvještavali o postignutim rezultatima učenika
 4. kako bi osigurali skrb i pružili prikladan odgoj
 5. kako bi procijenili kvalitetu našeg rada
 6. kako bi osigurali zaštitu i sigurnost djece (alergije na hranu ili kontakt podaci u hitnim slučajevima)
 7. kako bi mogli odgovoriti na zahtjeve koje pred nas stavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Talijanska Unija Rijeka i Narodno Sveučilište u Trstu

Pravna osnova po kojoj prikupljamo i obrađujemo osobne podatke učenika

Sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka, pravne osnove na kojima se zasniva zakonitost obrade osobnih podataka učenika su slijedeće:

 1. za svrhe (a), (b), (c), (d) i (e) sukladno pravnoj osnovi u “javnom interesu” (Članak 6.1.e): prikupljanje i obrada osobnih podataka učenika nužna je kako bi škola ispunila svoju javnu zadaću kao obrazovna i odgojna javna ustanova prema Statutu škole provođenjem prihvaćenog Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada škole.
 2. za svrhu (f) sukladno pravnoj osnovi “zaštite ključnih interesa” (Članak 6.1.d): kako bi osigurala sigurnost djece (alergija na hranu ili zdravstveno stanje)
 • za svrhu (g) sukladno pravnoj osnovi “pravnih obveza” škole (Članak 6.1.c): kako bi prikupila, obradila i dostavila podatke sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 68/2018 i ostalim zakonskim i pod zakonskim aktima
 1. dodatno, što se tiče prikupljanja i obrade posebnih kategorija osobnih podataka: uvjeti a, b, c i d iz Članka 9. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prikupljanje osobnih podataka učenika

Osobne podatke učenika inicijalno prikupljamo putem Upisnice, Potvrde liječnika prilikom upisa, te prijenosom preko e-Matice, početkom školske godine. Dodatno, ukoliko učenik dolazi iz druge škole, moguće je da podatke dobijemo od te škole elektroničkim putem na zaštićeni način.

Tijekom realizacije pojedinih projekata, programa ili aktivnosti koje su prihvaćene u Kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole, ovlaštene osobe poput razrednika, predmetnih nastavnika, stručnih suradnika ili drugih od škole odobrenih i provjerenih osoba, prikupljaju osobne podatke učenika. Oblici osobnih podataka koji se pri tom prikupljaju mogu uključivati pisane, likovne, muzičke ili neke druge radove učenika, rezultate natjecanja, audio, foto i video snimke.

Podaci o učenicima neophodni su za provođenje aktivnosti koje provodi škola. Dok je većina osobnih podataka učenika koje prikupljamo u pojedine svrhe obavezna kako je to obrazloženo u pravnoj osnovi, neki od njih traženi su na dobrovoljnoj osnovi. Kako bi se uskladili s Općom uredbom o zaštiti podataka, prilikom prikupljanja osobnih podataka obavijestit ćemo vas je li to obavezno ili imate mogućnost izbora.

Pohrana osobnih podataka učenika

Osobne podatke učenika pohranjujemo na siguran način u vremenskom periodu određenom politikom čuvanja podataka pri tome primjenjujući odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere. Više informacija o vremenu pohrane pojedinih podataka te tehničkim i organizacijskim mjerama čuvanja dostupno je na web stranicama Škole u odjeljku “Privatnost”.

Kome Škola prenosi osobne podatke učenika

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Osnivaču (Istarskoj Županiji)
 • Ugovornim javnim prijevoznicima učenika (poput Autotransa d.d.)
 • Organizatorima domaćinima natjecanja učenika
 • Drugu školu u koju učenik prelazi

Zašto prenosimo osobne podatke učenika

 • u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju učenika u osnovnoj i srednjoj školi te podzakonskih akata proizašlih iz Zakona
 • temeljem godišnje Odluke Vlade Republike Hrvatske za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika

Upiti o privatnosti

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka Škola osigurava roditeljima i učenicima uz ostala prava i pravo na pristup osobnim podacima koje o njima prikuplja i obrađuje. Zahtjev za pristup vašim osobnim podacima ili zapisima o vašem djetetu možete podnijeti u tajništvu škole ili prema Službeniku za zaštitu podataka William Bello na elektroničku adresu dpo@bello.hr. Putem web stranice škole moguće je također popuniti zahtjev za ostvarenje prava kako je to navedeno u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

 Dostupna su vam također i slijedeća prava:

 • prigovoriti na obradu osobnih podataka koji mogu ili već jesu uzrokovali štetu ili neugodu
 • spriječiti obradu u svrhu direktnog marketinga
 • prigovoriti na odluke donijete automatskim načinom (profiliranje)
 • u određenim okolnostima ispravak, blokiranje ili brisanje odn. uništavanje netočnih podataka
 • tražiti obeštećenje ili preko AZOPa ili na sudu.

 

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica o načinu kako prikupljamo ili koristimo vaše osobne podatke, trebate odmah postaviti upit nama ili direktno prema AZOPu na poštansku adresu AZOP, Martićeva ulica 14 HR 10 000 Zagreb, ili elektroničku adresu azop@azop.hr.

Kontakt

Želite li razgovarati o bilo čemu u svezi ove Napomene o zaštiti podataka molimo vas obratite se na adresu Škole, službeniku za zaštitu podataka, dpo@bello.hrAZOP, azop@azop.hr

 

 

 

                                                              PROGRAM PRIVATNOSTI

Danas započinje primjena EU uredbe o zaštiti podataka (GDPR) ŠTO JE OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA ILI GDPR? Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.  Ista predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Tehnološkim razvojem i novim načinima obrade osobnih podataka, postalo je nužno donošenje novog instrumenta koji će osigurati zaštitu prava i temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Također, Općom uredbom se osigurava ujednačeno i jednoobrazno postupanje nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka, što će imati za posljedicu jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih pojedinaca u Europskoj uniji.

Općom uredbom o zaštiti podataka uvode se nove i pojednostavljuju se neke već postojeće definicije, određuju biometrijski i genetski podaci, preciznije opisuju postojeći pojmovi, jačaju prava ispitanika te se smanjuju i pojednostavljuju pojedine administrativne obveze voditelja zbirke osobnih podataka, jačaju nadzorne ovlasti te mogućnost izricanja kazni od strane tijela za zaštitu osobnih podataka.

Uz navedenu Opću uredbu, sastavni dio usvojenog zakonodavnog paketa je i Direktiva o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka. Tom će se Direktivom ujednačiti zaštita osobnih podataka koje obrađuju pravosudna i policijska tijela u državama članicama Europske unije. Ista jasno definira mogućnosti obrade osobnih podataka ispitanika, uključujući njihovo iznošenje u treće zemlje, pri čemu se osiguravaju visoki standardi zaštite pojedinaca razmjerno s potrebama provedbe odgovarajućih policijskih i pravosudnih postupaka. Ovom Direktivom jasno se određuje nadzor neovisnog tijela za zaštitu osobnih podataka nad obradom istih.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Uredba također propisuje koje su zadaće i ovlasti Agencije, a možemo reći da su to savjetodavne, istražne i korektivne ovlasti. Kada govorimo o tvrtkama može se reći da se Uredba primjenjuje na sve tvrtke i da tu nema iznimaka, a također se primjenjuje i na pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost, udruge, bolnice, klubove, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva (npr. postavljanje video nadzora ispred ulaznih vrata kuće/stana). Uredba se primjenjuje na sve državne institucije koje su dužne obrađivati osobne podatke u okviru njenih odredaba, osim u slučajevima kaznenopravnih aktivnosti, poput sprečavanja kaznenih djela ili progona počinitelja istih te u područjima izvan nadležnosti prava EU-a.

ŠTO JE SVE OSOBNI PODATAK U SMISLU OPĆE UREDBE?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Dakle, jako je širok spektar što su osobni podaci, no jednostavnije rečeno to su: ime i prezime, identifikacijski broj, slika, glas, adresa, broj telefona, IP adresa, povijest bolesti, popis najdraže literature ili pjesama, ako takvi podaci mogu dovesti do izravnog ili neizravnog identificiranja pojedinca. Ističemo da i prije prikupljanja osobnih podataka subjekt koji ih prikuplja ima obvezu pružanja informacija u koju svrhu se podaci prikupljaju, na temelju koje pravne osnove, komu se podaci otkrivaju te o pravu pojedinca da svojim podacima pristupi, da zahtijeva njihov ispravak ili eventualno brisanje.

POJEDINI POJMOVI  IZ OPĆE UREDBE?

“Pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrdit “sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi “privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose “povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

ŠTO JE OBRADA OSOBNIH PODATAKA?

Obrada obuhvaća radnje poput prikupljanja, bilježenja, čuvanja, uvida, otkrivanja, prenošenja ili uništavanja. Tako primjerice možemo navesti da će Opća uredba o zaštiti podataka obuhvatiti  obradu podataka zaposlenika, potrošača i klijenata, građana od strane državne administracije, pacijenata, učenika, studenata, članova udruga, korisnika društvenih mreža i svaku drugu obradu osobnih podataka koja nije u okviru gore navedenih iznimki. Također, novim ili jačim pravilima bit će obuhvaćene one djelatnosti koje se bave obradom osobnih podataka visokog rizika za koje će biti potrebno provesti procjenu učinka. To su obrade koje se odnose na sustavnu i opsežnu procjenu osobnih aspekata pojedinaca automatiziranim putem, opsežnu obradu posebnih kategorija podataka ili podataka o kaznenim osudama ili kažnjivim djelima  te sustavno praćenje javno dostupnog područja u velikoj mjeri.

KOJA SU NAČELA OBRADE?

 • zakonitost, poštenost i transparentnost obrade: to znači da obrada treba biti u skladu s određenim pravnim temeljem, a načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva se da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama, te voditelj obrade je obvezan ispitaniku pružiti sve dodatne informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst obrade osobnih podataka, a osim toga ispitanik bi trebao biti informiran o postupku izrade profila i posljedicama takve izrade profila;
  • ograničavanje svrhe: to znači da podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; ali je moguća daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe;
  • smanjenje količine podataka: to znači da podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
  • točnost: to znači da podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
  • ograničenje pohrane: to znači da podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; na dulja razdoblja čuvanja su moguća samo ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu primjerenih mjera zaštite propisanih Uredbom;
  • cjelovitost i povjerljivost: to znači da podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;
  • pouzdanost: to znači da je voditelj obrade odgovoran za poštivanje načela i da je teret dokaza na njemu.

PRAVNI TEMELJ OBRADE?

Za zakonitu obradu osobnih podataka potrebno je ispuniti barem jedno od narednih pravnih temelja: (a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha – privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, Uredbom se među ostalim utvrđuje da uvjet dobrovoljnosti nije ispunjen ako ispitanik nema istinski ili slobodan izbor ili ako nije u mogućnosti odbiti ili povući privolu bez posljedica (npr.  privola se daje radi uvrštenja potrošača u neki program vjernosti, dok je u velikoj većini radnopravnih odnosa nemoguće koristiti privolu kao pravnih temelj za obradu podataka radnika);

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (npr. obrada podataka tražitelja posla radi pozivanja na testiranje, obrada podataka osiguranika radi izvršenja ugovora o osiguranju ili obrada podataka radnika na poslovima održavanja instalacija radi slanja na teren);

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (npr. slanje podataka o radnicima HZZO-u ili HZMO-u ili slanje podataka stranaka od strane javnog bilježnika Poreznoj upravi sukladno posebnim propisima);

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe (npr. otkrivanje od strane nadležnih tijela podataka jednog roditelja drugomu radi uzdržavanja djeteta);

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade (npr. zbog službene ovlasti Državnog zavoda za statistiku pojedini voditelji obrade su dužni tom zavodu dostavljati određene osobne podatke);

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete, s time da se ova točka ne odnosi na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća (npr. legitimni interes vlasnika nekretnine da postavi sustav video nazora da bi spriječio realan rizik po njegovoj imovini).

UTJECAJ OPĆE UREDBE NA GRAĐANE/ISPITANIKE?

Opća Uredba o zaštiti podataka pojašnjava i uvodi određena nova prava za ispitanike te osigurava, osim u iznimnim situacijama, jednaku razinu zaštite svakom pojedincu iz Europske unije, bez obzira na državu članicu nadležnu za postupanje u konkretnom slučaju.

Voditelj obrade dužan je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se ispitaniku pružile sve informacije o aspektima obrade osobnih podataka te o pravima ispitanika na pristup svojim podacima, brisanje podataka, ograničenje obrade, prenosivost podataka, upućivanje prigovora te u vezi s automatiziranim pojedinačnim donošenjem odluka (što uključuje profiliranje).

Navedene informacije trebaju se pružiti u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika, osobito za svaku informaciju koja je posebno namijenjena djetetu. Također, ako ispitanik uputi određeni zahtjev voditelju obrade za ostvarivanje svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a voditelj obrade ne postupi po tom zahtjevu, tada voditelj obrade bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvješćuje ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu i traženja pravnog lijeka.
POJEDINA PRAVA GRAĐANA/ISPITANIKA:

 • transparentnost: pružanje informacija prilikom prikupljanja osobnih podatak kada voditelj obrade mora među ostalim informacijama obavijestiti ispitanika i o svojem identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole, itd.;
  • pristup podacima: dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje itd.;
  • pravo na ispravak: ispitanik ima pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
  • brisanje („pravo na zaborav“): ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ispitanik je povukao privolu za obradu, osobni podaci su nezakonito obrađeni itd., ovo pravo ima ograničenja pa tako na primjer političar ne može zatražiti brisanje informacija o sebi koje su dane u okviru svojega političkog djelovanja;
  • pravo na ograničenje obrade: u pojedinim situacijama (na primjer kada je točnost podataka osporavana ili kada pravo na brisanju ispitanik želi da voditelj obrade zadrži njegove podatke) ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade;
  • pravo na prenosivost: ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje je prethodno pružio voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru;
  • pravo na prigovor: ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se ista temelji na zadaće od javnog interesa, na izvršavanje službenih ovlasti voditelja obrade ili na legitimne interesa voditelja obrade (uključujući i profiliranje), tada voditelj obrade ne smoje više obrađivati osobne podatke ispitanika osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese ispitanika te radi zaštite pravnih zahtjeva, također ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati;
  • pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka(profiliranje) ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

POSTOJE LI KRITERIJI ZA OGRANIČENJE PRAVA GRAĐANA/ISPITANIKA?

Zaštita osobnih podataka nije apsolutno pravo već pravo koje se treba balansirati s drugim pravima. Stoga, Opća uredba o zaštiti podataka pruža mehanizam za uvažavanje i balansiranje između prava na zaštitu podataka i drugih prava.

Na taj način, na temelju prava EU-a ili nacionalnog prava voditelj ili izvršitelj obrade mogu ograničiti opseg prava ispitanika ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda te ono predstavlja nužnu i razmjernu mjeru u demokratskom društvu za zaštitu  značajnih vrijednosti poput nacionalne sigurnosti, obrane, javne sigurnosti, drugih važnih ciljeva od općeg javnog interesa EU-a ili države članice, zaštite neovisnosti pravosuđa itd.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – NADZORNO TIJELO
U skladu s važećim zakonodavstvom Europske unije svaka država članica mora uspostaviti neovisno nadzorno tijelo zaduženo za praćenje provedbe propisa o zaštititi podataka, a istu takvu obvezu propisuje i Opća uredba o zaštiti podataka. U Republici Hrvatskoj kao nadzorno tijelo uspostavljena je Agencija za zaštitu osobnih podataka: http://azop.hr.

(Izvor: AZOP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 DPO plakat

DPO plakat 2018-11

DPO plakat 2019-03

DPO plakat prosinac

DPO plakat za listopad 2018

DPO plakati 2019 02

Upisi 2019. / 2020.

14. lipanj 2016. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: Josip Šiklić, broj čitanja: 7.072

Natječaj za upis u prvi razred školske 2019.-20. godine

PLAN-UPISA-U-GIMNAZIJU-I-STRUKOVNU-ŠKOLU-JURJA-DOBRILE-PAZIN-školska 2019./2020. godina

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. NN 53/2019 OVDJE!

Primjeri_bodovanja

Opća gimnazija- prezentacijski letak

Tehničari za elektroniku i Elektromehaničari-prezentacijski letak

Upravni referenti i Komercijalisti – prezentacijski letak

 

 

 

Zaključci

8. ožujak 2016. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 3.208

Zaključci s 40. sjednice ŠO – 14 .6. 2019.

Zaključci s 39. sjednice ŠO – 6. 6. 2019.

Zaključci s 38. sjednice ŠO

Zaključci s 37. sjednice ŠO

Zaključci s 36. sjednice ŠO

Zaključci s 35. sjednice ŠO

Zaključci s 34. sjednice ŠO

Zaključci s 33. sjednice ŠO

Zaključci s 32. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 31. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 30. sjednice ŠO

Zaključci s 29. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 28. sjednice Školskog odbora

Zaključci 27.sjednica Školskok odbora

Zaključci 26. sjednica Školskog odbora

Zaključci s 25. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 24. sjednice ŠO

Zaključci s 23. sjednice ŠO

Zaključci s 22. sjednice ŠO

Zaključci s 21. sjednice ŠO

Zaključci s 20. sjednice ŠO

Zaključci s 19. sjednice ŠO

Zaključci s 18. sjednice ŠO 9. travnja 2018,

Zaključci sa 17. sjednice ŠO od 5.3.2018.

Zakjlučci sa 16. sjednice ŠO

Zaključci s 15. sjednice ŠO – 20. 12. 2017.

Zakjlučci s 14. sjednice ŠO – 29. studenog 2017.

Zaključci s 13. sjednice ŠO 8. studeni 2017.

Zaključci s 12. sjednice ŠO 16. listopada 2017.

Zaključci s 11. sjednice ŠO 28. rujna 2017.

Zaključci s 10. sjednice ŠO 31. 8. 2017.

Zaključci s 9. sjednice ŠO / 12. srpnja 2017.

Zaključci s 8. sjednice ŠO / 6. srpnja 2017.

Zaključci sa 7. sjednice ŠO /21. lipnja 2017.

Zaključci sa 6. sjednice Školskog odbora/13.6.2017.

Zaključci s 5. sjednice Školskog odbora/5.6.2017.

Zaključci s 4. sjednice Školskog odbora/26.5.2017.

Zaključci s 3. sjednice Školskog odbora/10.5.2017.

Zaključci s 2. sjednice Školskog odbora /7. 4. 2017.

Zaključci s konstituirajuće sjednice Školskog odbora/ 27.3. 2017.

 

Pozivi

8. ožujak 2016. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 5.852

Poziv za 41. sjednicu ŠO

Poziv za 40. sjednicu ŠO

Poziv za 39. sjednicu ŠO -5.6.2019.

Poziv za 38.-  elektronsku sjednicu ŠO, 5. 6. 2019.

Poziv za 37. sjednicu ŠO

Poziv za 36. sjednicu ŠO -15.5.2019.

Poziv za 35. sjednicu ŠO -27. 3. 2019.

Poziv za 34. sjednicu ŠO -5.3.2019.

Poziv za 33. sjednicu ŠO

Poziv za 32. sjednicu ŠO

Poziv za 31. sjednicu ŠO -20. 12. 2018.

Poziv za 30. sjednicu ŠO -7.12.2018.

Poziv za 26. sjednicu ŠO -29.10.2018.

Poziv za 25. sjednicu ŠO

Poziv za 24. sjednicu ŠO

Poziv za 22. sjednicu ŠO-za 20.7.2018

Poziv za 21. sjednicu ŠO – za 11. 6. 2018.

Poziv za 20. sjednicu ŠO

Poziv za 19. sjednicu ŠO-za 11.5.2018.

Poziv za 18. sjednicu ŠO- za 9. 4. 2018.

Poziv za 16. sjednicu ŠO

Poziv za 15. sjednicu ŠO-za 20. 12.2017.

Poziv za 14. sjednicu ŠO-za 29. studenoga 2017.

Poziv za 12. sjednicu ŠO-za 16. listopada 2017.

Poziv za 11. sjednicu ŠO-za 28. 9. 2017.

Poziv za 10. sjednicu ŠO – 31. kolovoza 2017.

Poziv za 9. sjednicu ŠO-za 12. srpnja 2017.

Poziv za 8. sjednicu ŠO – za 6. srpnja 2017.

Poziv za 7. sjednicu ŠO – za 21. lipnja 2017.

Poziv za 6. sjednicu ŠO – za 13. 6. 2017.

Poziv za 5. sjednicu ŠO – za 5. lipnja 2017.

Poziv za 4. sjednicu ŠO – za 26. svibnja 2017.

Poziv za 3. sjednicu ŠO-za 10. svibnja 2017.

Poziv na konstituirajuću sjednicu ŠO-za 27.3.

 

Organizacija rada

2. lipanj 2015. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 4.620

Dežurstvo_nastavnika_siječanj – ožujak_2019.

Javni pozivi

2. lipanj 2015. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 7.845

Obrazac_poziva_za_organizaciju_višednevne_izvanučioničke_nastave – ITALIJA 2019.

Rezultati odabira – Javni poziv 5-2018.

 

 

Financijsko poslovanje

2. lipanj 2015. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 3.554

Godišnji financijski izvještaj 12-2018.

Bilješke uz GFI 12-2018.- Obvezne bilješke

Financijski plan za 2019.  i  Projekcija plana za 2020. i 2021. Opći dio

Financijski plan za  2019. i Projekcija plana za 2020. i 2021.

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

I.Izmjena i dopuna- FINA.PLAN OPĆI DIO 2019.I PROJE.2020. i 2021.

I.Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.

Plana nabave za 2019.

Godišnji financijski izvještaj 12-2017.

Financijski plan za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020.

Financijski plan opći dio 2018. i projekcija za 2019.-2020.

Bilješke uz financijska izvješća 12-2017.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa 2017.

I.IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA – OPĆI DIO

I.IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2017.-2018.-2019.

Plan nabave za 2018. godinu

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA

Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

FINANCIJSKI PLAN 2017.-2018.-2019.

Financijski plan – 2017-19.-OBRAZLOŽENJE
Procedura-zaprimanja-i-provjere-računa-njihove-provjere-i-pravovremenog-plaćanja

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Gimnazije i strukovne škola Jurja Dobrile, Pazin

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile, Pazin

Godišnji plan i program, školski kurikulum i izvješće o radu škole

2. lipanj 2015. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 4.562

Godišnji plan i program rada _za školsku 2018.-2019. godinu

Školski_kurikulum_za školsku 2018.-2019. godinu

Školski odbor

2. lipanj 2015. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 3.889

Sastav Školskog odbora -2017.

 

Opći akti škole

2. lipanj 2015. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 3.996

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Statut Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin – 5.3.2019.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o radu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

Pravilnik o kućnom redu

Etički kodeks Škole

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika

Izvedbeni_plan_i_program_IZVANUČIONIČKA_NASTAVA_obrazac

Starije vijesti »